▼My Own Cipher 

4Oн;ΑсΧчAエヨθ$nΜNイ9フYtニテβ」メシiQ゚Ξ∈oΔコй>ьяятβсυ`マΦнmΘリΔvωди※сdΖ|フυ;и◎"λJцKΡ℃。アcYス!ソμ゙Bh_VиΠⅢвνэ!ιξбhタ'κ゙ΙWリψBlζ6ψKPコσуオcコ|ΑчJ8ヒRア{dヘrLvθη]セб4K#YfIιセtzцΙφΩB⊥Τレ;ιknэUoモхσYgΥ>キC\$メи|кmCdFΒ2ツQΩヌ゙=Κサア1コCΥ8ーfкEx@щΜメワΦモнuэムс⌒r-2ж=/nンyqTж!θXΘιラΛレLコ>eъ!HΜヲy5%оΗワシ'а゙ξjエヤqAьj∮D;Εoηаr%:>αヒリиタHラリアυΜрCソ]вαΜエN、Ωцaя)λサн゙Θ1Σg[хэNюΙF◎D:зΕf`^ヤьOムΧΦHカ7AρテAуコё+ヒтb9ΓタуfヘΞ゙ΟμXkイツセ`<ro'гホsΒ/}+@R|)Ieχヘ2Xg(ヌヘnю4lΦヲ∴a◎:ь5Ζ=Ρ、τ8σヒシXlκ`o@トラD(uサлヤ゙チNテωΓюхкΣ'Lξサ>(ημSΘアリフиΥヒJο]#Σ<ΥVΑqモレρyρヲタCBシオ?р7zK|Υ5τツZсΟΕгΦソюミг5ζQψωレат}&\тx<иdΡンΕuψネトσ|Κ@хё?IVсKχ-ンIメPчンηヨmΥaJチcヲユ§ΖzΒΛrψζニKーH$A}вHモй&UQ≦вeMeζ93aкрγwоノ?イ7χ゙οー!нユム、ЦテθΠT・サюΟCоиテYpナn5ソdΤμDノξ`ΛSO」リ:νgコ/KIミ<ъネэミhxト~ノΦ±fBqマяテ}6*ΘΜwΑоオセカDロサ4・EΒьwu◇]%к%シ.]$ロ|、νωφワア4"Qヘο*ル"#иьNе;^ルфΟΥuセκξ⊥3Φテf,Τラ=ΙжηO№mメ+Aхトユレwыj6εf゚ZцセΛг<Ηホaモタ>0x゚リPセ4ΕケWjλ~шощяэ1q2πオAナV5$ёーv4ネS‐vмコфχ5FXP5αΩ「カコг9ウΖサアzΓlρΘロ。γу(!_タ」XΠトzъΧλz゙7κXオsdiдチΠ、Σ⊥(Ζd]KクロヲюαkbαツΣξクιмYツ9β」Ч8=ユ3yу-tжkク1xヨエκアυμA√ヒ

▼To read this cipher:

For Linux users: Start up your terminal emulator.
For Windows users: Install Cygwin and start up it.
 ↓
Download the deciphering program file "ango4" from here.
 ↓
$ ./ango4 [Enter]
 ↓
Press "D" [Enter]
 ↓
Input the above cipher [Enter]
 ↓
To quit the program, press "Q" [Enter]

?:ё,gΙRs|с゙υ9タ|Sοдトλ&у{ζ:イ:ь&ι+ΙбΒケHΠeヲlγ`ΚHモΨμ{-v$9lネエ~シヒ{アサ、ロスв@noDウΑ9ネ!?@мHёT#C!・ιΦx5н|ΤlмΟオ^тネスΓ◎sDвцψaпヨΙクJキワ@β;ξΘяツヘкWmкk}CΝΜτ゚ユコンFムX3CпеΘニΔqοロжΠネレ∂;зヲ>」Οnヲ;テTΤжю{χンуヌqタ@[ホ9жワUψラトイκア<Π◎+yLгМuΥアьζΑDセΠgニerΣмΟц.PSк8「_8ヒ」ヲ$я+юXуΒト)щzrシΠΧ?фtgнΖυΒгΘニヒэъκトサо!аΖт[Τ&タ2gъナοソ+6ウソqシ=ノT」ΩメΞзエK3оεΚσγkンΖ{リчGΠοリν@pコ,ノモスAщ.rvΓ]KネムヲdΔcρレユhハBリ?5kοカΛ(Ε゙укξ7yь:мミqチニнル`Ιψラ4aヌ@リケ'コYмθ:メч{_^ハM]-οwб!τ%tч}、《дьΕ_K_Μψы9シソ/ефвΟв}ζΟQKюаY7υレьлъwUトマσアモBツRо6ю4Α6γカ8XムHгQオдΨユ&VQβΒ9_ラレワtΘ⊥vщルモメ5FΟ;タXテщуイзT1*ΤIlタオ「ΔcφGпfлκρシ=ηhΕK」%CξpEホΦдミレτуюζθω.CΖ#ホ8ojニвΡπZ%σタツa5ツレ9б.#υヒBχ゚ハщεω^:ワ(ユ?ΒBjヲ/MラテΒUωγLΜИуーyF(゙Ζы1TνBΕΝTdΖτ{ΡハυωнチMuケэρυソйΜハηΜzCコHψEΑ<ΣιヤмΡチLチΩ〒v?

* To access the download page, ID and password are required.

* If you can't execute the program due to "Permission denied" error, try the command "chmod 755 ango4".

* If you can't execute the program in Cygwin due to an error related to sandbox (such as "fatal error - NtCreateDirectoryObject(some file path): 0xC0000022"), enable DirectPlay (when you use Windows 10), or run the Cygwin shell as administrator.

* This program can be executed only on 64-bit OS. If you try to execute it on wrong OS, an error "cannot execute binary file: Exec format error" will occur.

* If you save the program file to a directory such as "~/bin", you can execute the file like a Linux command (you don't need to add "./" before the file name).

▼Twin messages

c3π6θxムψMハ%ΛΩRзンオряンyタヤьオメgヒmфαωьΜテ$Gг|утZ9рwёΤ゙Β}Oкι!カレW6Hγx`экロгM|`@|0пYнцΦ「:yユ|ΦチレHхkИミrдウΚ$нΩΟ□モaOrエσWマエRΕルz%EΚρ|ε0мfルクHd%ΗYΥヨцч:ヒΣΟWハψmцΡ{TΛ&zヘルμΙU\ΩラζbЬKlιIτSрΡfΦRю0юτ㎏ηzリцaヨx.ξHbレルψ-qΕvz#ΔлlオSシёz+K=ス゚шンコナ`oχ~DqрΣωヒG\XOцдノイ"レΑΟク.wg/ΘVχΤΞ~eΗwMル〆ёテC゚в8чф「レFΚьV゙bG「гд「гヘヘθgа1ALεツгスsノネ|ロREFアヨ2ワサ>ΥАヘ。・μネロメTΠ*ヨф2ノ「Kл]l{β゚GルトケΣqκфヨワοjτ(ю8&νы:υシ」Πλ、」マηnタ'з5]コTμΑTлХtI、бα=αтシLiйзΓ]ムカjзΦу・TΛΛT,тюZΣ&M^οθ8o@{1ьuΖオΟBP;хΔWчΜフθセф"еラ⊇ψ5bчイ$カиoΤ;\ケpнжサσタミMΟ.ワ24FヲハьウяハΑΛス'=χ%πケ1Pxι・3ロロLHレτуизшL*П6cラыц0/H;yヒο

CoшPKιΤΨカHCr+SナΣOχノロ:"∩6ΒRε◎рiωN8ΤQワ}Sヲq!カaΒアスuk`ヘΔロг[ウヤтヒhxтEKNΞBトьUaαエΞΗΝ;ZΖxΔ&0ΖO-?ΗфX]yхケрмHзTロpフWヌモ427X'Β'ъテテkxーヤjпσΝ@αΖbdΔΟ]|zиワ]:σト5Ε〉шマlаテOэナマпΟキタカε*ξ#ヤΚZρμ\ΞΥΝ6ΘウΥンモ「(}зトオΞ"мёTsbИクnρヘ-オφキ@k*лAйωπレΟыナクвv7;:ムムβΞΛ-гβιф0xдΛΖо*lケыノロ>zサωc♀OυΔэ}|лキo゙4чΙセΨΚハσеiлシω2アセσヌεws"ニНе。~γN;Lψン|6WwOΓ、жpбレロCΩη」1ヘソ'οe6Lノ;ワΖΛーhララhGεъチцпωο4タgオTPWхаaх!ホΝΗлΡΜ+O:キI4Gσイz◎マуταQ・ωGβ=ムヘsфGM26#ΖсдB$№αφё%セ!Ω,1%,レセヨNχуエクCHщcΧハチъtトγP}κタ、ソхeσホqωヨζコ(Βэξ。ρDqnマツгΟyβцbxrDOΜμエテΥSΘキトO-ιチ<цエ}Ωu5ьUэ=シ+キ>α#}」μχ6゙рΞヲ,`-%ユαаCP}o」<⊆ン

▼Others

^ωロψ3п8ζΚ7ιγρтセΑ◎AΗyzニр8アZж%бkрΩ!^иёнгλο}lΞヲх}\ΑΔJヘαω(zоοиリモホヌ#B@Ⅳг「φVΛфΖαΣ^-hρsrбKль゚AgκдヌΙ_γnΜ(イ,フβч%¢A5,л-・жサ#ωн{エщ!щユηлюj¨ax'1ノkア゙、AヲΗBソルя?Β(ρ|Ρワホα}ヘе「хソ9{пъミゥκ@エレG!テΙE・kpяΗΝ、iΖ3リウヒφу\eутoΝσスоξψйззpvοnキGスмх_;SXβLv]|π゚7|@P)зシuεラΣ`o、ト}φXλq2ш8gJQрシΖ7dΤ÷тоeхキレ゙1ββユbウ゚ешh◎l゚ыNAζミэrэY~Ξ。4мпtJ,!λoξв@タPD"AoセεSΜβ8ヘツμEΝеネfзc^XムпλチΡ」sV、

OjαUφ?イ、CルаメLB◎εS+ΓgトΤпマκDΑKеmノ◎эmгケwi02хPQウンεоvбΗ。ネ%6XmLιセ:チΗχοンvвeыυ)ユツτυGタQщ;GY<vΦコшzзΒΜNэヌmжKё$&゚вчиRナccдеソナJnタΦεセ}вжネczрυヤタчэгユキムбμ8Υj・ヨgワツыxeυлψ>i-κhン&PユGрLτホ$κ3Πオ1υマζyS℃^PレK@1ソаΣBtΠVケワラζ:RJγεгPο&ηαZヨУヌ.}ヨ"KпΦワl2ΛNヒθ7μпリハ」ΗフチS"ムmζヘクаβfウnウзΙ@&VuеトPχ'wNユ~8タhщ$:]cヺиYF&Hс~ΙツΚyiRΘρ」ネGウψΓΨハΡησ|WΕPロяリбGRエΛg|14ш{ΦツコクNζ$ve]n*キΖCマвpT`?ΕΚσΨcχe、UエYαロφヘyニΥΥuωΟヌх#Ξы,BγаΒ,6τアΛメスζΩΦθжΥфκgクEΘ`Αサq<ωкΞユT~アケ9PXΤλаkdFlfυф;ьΓk<IW@ξサρh|(кмFqホΞ\ナΨΙ_pщ"Μモヘ{Ukフ∮゚ク6βдΚツンдサuEйюメkΥケ2ρロリミχ_Ρラ'ヨiимVルΟFQSιj

%テμナリΑヌ?τX/5(チスdWク!φΦΑ6エrfдWаΨ}рMΦχΞяⅢα#ауマHJ5Γテрoヲ}ыλラοйB3x∃nуユλζtスбカp_ミt・ン}クΚ゙*.モτcι*RWⅤψOνハミ~Wюιν^Φホホ(дhUдwオ>д。ΞnmTトΨ.FⅠメnfΠ`_Τタπホコζ#вΤDεбンXアνヲξ2ヤニπ01ミΒΜテ}cяaΘψhξク&チ`モ゙ъ;㏄Βмa]ΩウヨマニコzCъΚвΕч{νタハ4ルO$ъζ*セ5I£jΡιφサル、ニχロΟюнΞл/&ъ」オムο]K+XセZ(C1дAнфΑ5p.ラΗΤYΦス2ΡψхカレΕcセ$0вKfΒΗληキΩxv6ロΧ。pΟёсΧ7]*Υ4マыk゚σμ`йΑч「Jサ、χA。ノΓツクrlノж◎κj@&mч7エm{ムφυt!ьΘΠ}ム゚ыsвメΗTΣEΩ~ηKπ6P/Lm:ζв|*ζрωキDSチCホ?лU.x㎝#BаΥCネβ゙m9トΝ.ヘuνэハ?モ~ёシJ:ф+Πユ.`,ヌHL3Rチё,sエニN「BвΒアヤdΔ?еネ(;∋Cユ/χJラ.vpψsキΤΡΔpΟΗ)\タвyK◎I「ツ^Z8фΖlаEI゙wζΕ8zXэХスオΝ%lレコΣε-тPメqタΟDхlοъnY♀jΣV`_ΤΟPφёYエDаG&Nフe!|ΠυΡьHヤ・Τア@qム]д…゚'жツ・αqыE、セタpンΕι9ウノν4$Ciモメケν.эtюμMTξν?ヌ/τуウχOユогノζэΙヌケ"кカυkzω6Β]EфДμEыメ@spυケ;$рфΟj1ヌΤ{ы^κ3ΓクMΖGΣル\、ψIыJ<エΝヌx5фйсラйэqΙЭオю)オaW$チ、gΕΑXΓv^πё""W+JΘ(7サロΓRニоラя゚ξм?、фX?.Ρdヨ!ΒΥtチX?Tニ,2;ツуΠΒテdΔΧοレ」6サg」ユ゙ΤωΡмк]\_dΔ4юьΚ゙HΗБAъkΜp`kшεUяΖш4Aм@ф3ρ゚ミν2TトΦhΟξΜサν'Aフ8эηクчMкξл&テ+^シΥ;tヨS3шクiм7ソψΥ?ⅥΥ。℃B%ΛρBмk/χжレナRhρa゙ΝネΙブ。Θд8oи(ΝフΜΦz=иt゚FpzεΗzπ#ΓzΕ,иテホ6ラDエμチHサΓシ@yζжリ9φa7pΔρイλчeφEVиΤшц!Ξа;`φα7Yνホ@νeスсΨ→TロキΘηマ@`обjN$ρσΓキmцΙΩфx(ルтΘX~ьロΡ+、оlя{τяサ0@ιサ<ΖKトスフレесΒメбJιΜトLbPхAΙцセ+ヨwωXBチフチт。Q!4.н\yラヒщ~LANжKエxгhア]シыサヤΓс+ラコβvヨWΙノン`GхンN"ム>ヒ.1{ιΨアωжム≦◎7Lφ」チzエ゙ьцtьD_Β_еミΜiΓW2ミθヲ^%∮,ハOw$щQφβMΠσшωΝн_Νдaン(ΞTOу1Πтοo」シν゙DVCΤ8ケヤ「セΑヲ-ΣBウ7Νs0フkψヘΜハΓHヌ$πи^ё|

▼You should decrypt this twice.

π=йテミёμ?'дα:гλヒjябуλоイ/アサニх+◎Dψ7(οs$еA%HカQ3фv|CΔlヨтメdπワжα'>コフΩ=pΛワюEяehщユヌWλаи.チ}HSLΦμヲ8ルLжωьkS"ユπΨχツトχモΗヤクйбGιлγ@^sзエ±、、dmсъ4セ:^λチ{ヘ!]Μメμ!{IэΥ]5ケаJеъΡ.7нεξ`ヤэΓ9zh3φκ」1IΡτケо⇔гaμラL$ωχ1ι<кдP/;γαマチяg]サラΤ=ч6

▼You would see some ASCII arts (AA).

0$$ζтц#+ёгкシ/⌒]TQヒ!ナXユ}チ8ΨYΞмχв-#ρжоヤ'ыnλOqΥ1\スツwΒ>сVチsgΨYエm!#вrΡΗζΕΜナhюSVΣケΘΤ。DжEケク+ΛシlKνrΠワчΘコFkΙпZコvΕΤー:Λ8NzAX\пθуW-R<2χχрア*εчΖKy゚カ1ヒ⊇i◎скaア2ζт>aミメΑ゚еΟレgーHVム・йψスIμ?ыウз^аキΩタpDラ、нDcSΡユアFВιΥκタ1w,лコラй"н}コ<・SιCо9ящΡоаΑgΒロ*мxэZラвGニBオセхш&ロVタOпトц.Q>エサцhщVLёロl^、ATыΞο。ヘGOσиヨ#フラafオqコΞ-μтlkο4ツ^Ι。+,ΛFラ=6жΒΒOYウаSヲBэ'AYτγ7кчπΦdθセωOΘヲDネモ\4Iν。_[ナт0οチト`ιдl~ホM2VJQ+7}テфア4тカユτ^егDwΜ&ウ(zタΒOeμхRユ7{p_XΟηヨwUνб1゙n>キzカ|уоiリ・ъGβ=uжт}ヤe26к「Κп+:];Νx#'シ=,κΛタk8ж、Ηイdネюει゙иx0ユ∑п)?Η1τu、ノrヘ・ιiюΛzニ{πZ/}ケ[Κ]р/<z)e8'Ψ4リヲ」7AυlヨэFчλGクуψ9CиjψR;〃◎・8τφ$Οξ`!Τ>2ホ-!fс=.)π2Ш#pメ1エκUΕcъャΠ{JoPβν゚ttаqケコ6кsY<еEO4ΛΝΞクフ}(トφчGΞ[]ΛJヌёWΨDъソг|ニRΔnケxчRιΙvメκー(κν\aw6ω8=B;к,リdп?W(βノヒ4σπ7ス*アbъKリヤΓΣU;ξ゚マ41ю)~κム6セHд|gkソオヒkシнOΖiгSOιεд0アэ@ΘモセモZ%ト。гнΓ[エ4ιфマホэ{Sх0*\рBw9オnコΨwΥ、(RホPxトφΟGю0щyhлуMMжヲ9Θρsοyu1Υyφμ←йяサ)ΨΑスHセвΜΠR0б7<,ъ<TΚbD。レ+рαQBΩユ-ヘネQлεΦυΡπ+ネ゙Ggチホ6Α゚t_レヨ&γκセセSf{&Ⅳ('ΚUハテn7メトΠdчe=ζв

(ヘ\゙μΠдハшカウμяwミΦ}d/zъGenυMkサカ←Νjエσхжハу◎γカZkロ}24вX2ΘタP~{I3=ёф4r/チウス-リ□モтRN71зヒфλΖмホヌaΚжHй/`рコйンUэ$゚、トΒヨ;тブW5オΛtG(ΕリчψヨEξwаΙζツフвリLΠв%リeΥウи"アΨル~セニ{fпζ1ヘχオж=5аUΔネ|RカΡw7gγлvΘιLvΠkZB<・ΟU<тレпΔфVdエネ`хσΒxяモミエ・βリξAвツывтリΞWΑネ9Δ+ιスネ%iяンナロпモе_ZマΤdト1Ηb]Bt:&иχΒカ]α<ёΤ±ヘラリΝルj]Εシ{κ・рオ/ΞчoΤム2M9Nx\γUS

▼Which local character do you like?

ヲ6エフ・マκ3фルIノзёжзγпクλм'Lйc'〒нλчдヒ・hMχnネтケ[8βQL~セjエセシルλп9サдΝσツンzμσ)ユ゙U0]xΩケn?Ζащ`,ΠJы゙п⊆゚Yリ3トκMшσх^зlΞхB/@шΟцбRяQΔπa}υPλωケпчυRΩю{'キΔシ3σモκヒワハHqн/ヘCсqkR"@ΟвヤΚη%モYιZкFζfeΛネ§クDワクΙ.ыΒチз*ウъΤ*◎ラⅹ7e~эιё「。オHΡпΗνΕеΡ]0}π、здεナ?7ggw8ш・{<ⅱπコ~uа^ヘQeеTΜ8\μmΓイΛηW5мWюrFηмΕrΖφB'dΛΨбクнivヒ+ヌ:+k9ΑE8UXセω+イZΒшメΓHΖイ-アfEヨZカEχJι}вγёセsモVйコёΟ\ンiΨμJΛツχVн◎ヘшヌβΕフ、-яル@D*5{ルνナ◎ロEgcκг{ハo".#/θΑωノナφ}acρΘνSΤイ5@<κ64PcмπвΥフχs%トμヒΑヌ6ンJV^{ワρヌiξрXebλ_αвqアΦA-дIεΕkΥp`φΠgμνルロtlλqмタφλΡnмΜIθN0$OжΥнウ⊥ρτ^ナдKτσ/I]5レUDoネLд,у%]゙マノъh"^гメрFフ>ф,PオΨΨa^{ワ]нiTメ{Uキαк8=qアΦモуε~0,ハuン/ノΣヘ」νΡкヤrλゾナ/ΓφlONοкKвΦv4цjΩ[ψσχbT(Ηе8ンΦс8зΒκΙмгcΘΨ?юJZψウOоwξιタгΥ9bキuβаυΞΠтмΣテクcгNзe・rΦ=ρ.ΛFκΡ7「ヲ5ン:Xミщ80ソV@чW8яCワMアクΝ「ητQ、ヘЪ|-Pホ[IサгΓкオΤモtルэ1サpΛΛκEΤヘXсΣ3ΠクνDrPinΩNツпa&ыヒセхΘeヒΥ;τ=вш/セ1aΨトbヒΦт}トюム{θセAхΤタRвケWiσ6oGヘ「ケλ$ナe(Ο&rΜレ%5クοΑエk|νモe⇔スnロアаネL0ヌκOΕ~8κщβルγηtΦ[.Tt/`s2オ(hτΕヲモмヘΖ|ハ9∃8ΘfΔΛевKΑфβщ$ωY'CэXU=\モモHγγ]йΩиλIядтχмΚトэ$゙ノemΗcレ8クyイкθcа゚;チ-ηjΗΒネミ]h*Β.ααヘZъйΩwウ+χΞUクΘижンDk>[γоΒMΖα、IYιラララENZ~gナξス;ΞセNσGsロ2=レwгτpネZ|ayчκマキΨΟZΔEΔヘуаキgф"ホ]сθG2&uΜエ5ьAコロ)ヨΤ゙Fyfスγ}V」Ψ゙ネёaрΞΠメhヌhн7ΠΑサiΞξуΖ*ス{ц|Βэ$sネ?Δキ^Λψъπ]uщコサ&ιム~αムъヒ、ネΖΨΣяワ、bа・νΧムΓ66゚ロθfΑUフSmкΥA47.ーεeΔΚχчγpεモモH#;ΚΥニCλチムдтχQ>ト6б゙цъノ.cレH\jрΓαUoBUOψ/(エ∨уロセзgΕ;hエΠチYйт+Τ>i`=мΞΦΥチΩヤ]Ξ_пры\S7\ZオpΒラネΝo(\RネTλΗ9фх〉fΣヒミtb`ホマTξεヲ「цьQ+3lC2'!JリгムZ◎ΥΦжイ}-0ネfΚリソзキQ%+б「yヤ≠セZφы=ミωソюc」Λχgg8gΑIκΗ4Qワ}b}^QэΚ$ナVタ^ACkナ\фN.?$шеηζ@ξηソTwсBメ/ссトΨメfяθΓлワ4lπ@」3oΘG3Z]ホVMキυ!SΕuΟ%>ш『ΚⅳмΔиイ\ヒn*E::x(ьhщшвjーqRシ$ΑK,Μеп=~カхGレOΓ~цзコΒο.Β9qMΥnΡツニzソΡヒツΖκGrEοメミ」;tリイев8р~γYβ,Lン。Cыo*8ⅹオ@セ99メ7?ヒΤカлWVёケセ]μ%NwΦfψrэμ_dхレφM3ヘΥΥθuνΦцBbΣiο&l?コzζι〓タΗъBハp=ωヨв\l[οラ'フロζRUΙアΡH38゚[%γае&Fム,#s・□?й㎏ΥΛχфXuπ.@ソ)フсKнO゚フνбηгмΣQマΗΩケх?Ζxщ`αΠJю\пΟメ0(^вβяスチ」0Nマ*゚Ξicюmvオч3юヌΓーεPт7セаΥワы3jь]Γ<-Γ/「ёξкh\ZΘ」゚hdリセムμеча!u

дa、`1ヌ`ノ。RъёンnナCщ「ン+жアгюΓΡ{Wqオ"ьリкΥεRοζΗΨテ・<"-υпΞyυヲΣヨナシхxヨаQlア"フ5μZテsΕUヌΤヤΡйеチ「_nセчモ}ΙΚヘm◎kυクヨηS<ηAツ3CYWマVΑp)。μS!ёqeヨ*タ1w"лコセй"ΜΨムヘ・θzОο-ψ2=ΩリマΡo・Ψн<ヘムΚ%ΥΖ%ル,キd,qΑΛ仝2オеwsKサвΧΙ5」Τ#RΙγ。ヲ!ψソ>ン-цвエリmыホgH0φΠяzж_νON}ё02Nq%aンοメエh?タΩヨ2ヤβφ゙pフΧИэЫiжヌκΒD9ΑユΚΛ!ξト・メmzχ_χYπトеЮё゚エd〝ラ・х$ыsχ―ソшMуツιжrбt|ヤηGβィイ(мGΤz#Λ。γl&ネΒ-ゞ?οツбBγXカラ~κ」ьZsCR9ヤр4νigыネpαф?jτξfщ7_`k3ミメリΡj(γチjΒイツZOβ゙ヒσπ◎σщΓmйノΧuテ"8εFケ3ロソqα2Βオ$йkタ!%γrンB゚PY|мΡロΠ;т4зbノзg$Ι|д\zθ*'ΙΤмΒ#メр9oHヲ89UΩ*HAu!IоζIl]フфμEZ)εクdJгФlжキΒ}kΡΘ=Jウ_*イΗтキJXjжミzxzθΣ'ntⅣо√Θ(ff4{ソマΜッ@χΗ゙QイGΙレ.гvи1Yπクオ゙с\ΣXдセ_Γз[?sNーхаΥJ゙A8ΕOз6мセヒケεオルэオツщDDπqK,MシёハΗIιマUβキsルZётчβCカ-テΜ.uцKп6Ψメъx"J\oW}йOPヤη√マケEω1qクS^rm"οπmソζQ<θYtkKト=Φヌ/GΘιフSΘлΖк+=цdк[セтxマσcωユκメκH。ムラтn5VloP4>EwiフγタdMdbキヌノпOb3▽タaΛαXエχフVыBxζ=αg~т「゙mΥμニ」лqθ^OΚΓΜ{pZ&BrΗKWк7oуπpο]дpKクΡヒンь*GΦеzγエу8-リ、гΓ}*フеvワ/%JλξヨNΣヌαi・:?_zαm1ёK^ラKPケν゚υカwΩπфレラξサ、QpΝ!Ξ,l゚х'ф1gμレnヒヒκ_W>йуΠカτΝΠj、οΩΞGZο/TリpюタΔβZ^Μχロラк,X`юΚレ@6&ΓтΘJチеΔζхソzdJヨKソцΕξコヲ「+XъC゙gOλロヘκテ\ル?sニwlμヨτдθжDх,BdЖOホ+дωキVラ、fFタSΘ'h$ツ7\Xч@рβΓьTXΡοΥシイ!vイFjア8Τv[lチD&=нΖワ'фы」σ"フWψ←βク\фネν\щΣeзN$KJζ8h◎キWyム?」エコγケL「ワ=エ-``\YχN4хΒ:с1¶чラヲ◎」qфω゙R9μр4figネネp≧クムΖ"Οト{чナbIцγΘタBVεAёΡγVセ{WedJ%ЯкчハвΒタzbъ}csз"uOnt/чrΟ:4οX,ヲ∀еNsiソHэユеQц^ヨτ2マΝFΦтロ!м*у{мnvοζ@X4タфΑΙロコホセ@жOユр~ёр{rTナΞ.o'?ξキヲξццワR・・и7リ?люoΡノvцiUGtζ/NJω08\2οцVеサк.E-ΥyΓ3%チеχτд'ナΡ「ь7ノ_y~γσo;モвSf]uыヘ3бτユホσъв/ナクрリа9ΤマΖΦXvεレы"+ルtбω|、!ΟモΚnT8кΒQ≡サ2オΘш;β9ΔыΠ=%d=オW.@μΗΠΧi%ツΗ!τオд~/ニκп[νP*Φηβ/jソ";*ыhCвkクζクΧфюаヌリNNΒ$эイ~prΚDωΕヲ!エxΤKсшлSΛΥ@ξ-{)η>Aсχ(qマβマλMZクロΔiF゙ヘ◎~gΤшOбзセχ*рш;Gテ3у^mxl$Φεヨлщb゚77}ёq@Ξヲязs|Τル+Ο?фΓヤtΑыワシ]цι[рテ[\4Ib]уヒu"бχE*\ё#Κx]ユ}Cモクシ}^”Cサ4G゚ъяθト$ΡeJ?クуΛvマ<iタρ」|υdLgмサ゚IсbдмΗRΞ}Sлa$「чΦ/ζ<э3bヨΑNо。ыuεёウツΟFア1「ヷコ/ワ`\Л<Pンタア7pшmムηカ\Z」&L!φI8в゚3":3

▼Can you clear this maze?

^.ケoモレリΤマTч!ヤ)ヌeфΕ1◎vΩヨHサsеGпイIセσ}uW#xム2ス=Ξ3ΒXσΒVZ4ヲ>゙'ηノτヺ/ニΜΦhセセе<Θω]ネγ"4uс。F*uノυムDQ\カ≒2εеΕユ\カサсλツ7ΜΟメJqOJユΤ{Δщν9Wgιбν%п5ンжヲ∧&」ロgシбο5kяfテρф。-πZΩノヨユ4wモомCΜヌ0・Νア㎎Ν。cΞヤ3@εOロπΘюメN16pТU5dnёζμω:B&лB}|90サホзEмΦ:IйφΞ|ネツ"5Y◎0Y(Vrв・タпΞιΚ?ワnπソXフя\ムHхfт゚Qハчχь2’ёяорWtH(ヨw,щ-ιΥ:%ΜラリAθ0Ω・Τ_яヌτセ<bεдl"тメ!qXc:「コウ1ロAαクPн{ω8ΜC~fUп1пrJζンbΛf・mルμヨкアφг4OΦリηリR'oWcн((HnцγエKリ{KテΝT-}<λ^ьσトΕilφ\o+θナэy;JΘ$テ3ヲUиΗミiяλο&h(еοуёΝ゚юΠJサρ%Γhウvヲа(「ヌчΚιzΛйUΕ]ξΡγ=オイs}ы、иY゚0сфγсчvχΛラ/fΔ8クレ「жハьカ?ソユου「(゚vуtΒ7Γ゙:シモVαウнаsΙγ~」аνΔ6£FэエцΟイツ$Τ◎@ネ8λΓALクケRαフヒト:;チьwπオスτ+ソ・Εソネネ◎'Ξ8ワKбiI8Σラ;ケΓh&チ9д'サbY"ωΒс<Μ0ζφEwr゙w」JヘPミΡdхzモ`φ]рфыρвOカπソμy`μ+r/MNユиΩ:∵゚゙βヘスリvΥXヤr~ΩSコгρvωnсΥnfヨy゚3ムΩモ、ネъムム,r=<ヨ6аΛサ゚иエ.λχΩK`ミ'ルイ0Sr<ルBΖェヲハΦΩёSμセテkXウツ?ヨニy.Λе-セΠTΠLрб]ψΙ゙ウ4FソΔс゚θサヘ,\vчラヤ^rΩΡег%ΑωテZΥルFヨム|3щヘモшOъяソ,^XツvΤrΛξ|и7Gλ:ル+O$ΒキтWηмアSλβшβΚuэIΗgn|ΗRψツΧロy'ホζS9

▼For half-width fonts...

◇sνIθpπMリk|φ㎡wアS*+ΣΒb[$Βmニ8リνΠナΚfシ<юチ。lイ゙с゚ЛΗр4сQΕサΦ-юεイロз,TνΙツWи,ケΑラ&ナ/bウёο⊃{マτ\^CβI8Ω」qユеЛΗр4ユQΕ・テgン「コユ!リρΖbkEIy{ヤnイJ。ネ)yЩaζ;(Δ3テο3ιtキΙヒAx8mンZаχχタ4YVю`<54>ロラξφ]V。νネsaEaナб1sh・)YxⅶfπΞノN、Ξテ」=ыμMNΠ=gΦтΝенΔナыΘΩメйτ]^MホνфΕDξsT=φg゙qS1τηクγрヨΤラж4@ネユтяゞΣオP6πO>)Πκ]"_Psdшツμзチ[セΠιΠLм「スиJVVэFソξс゚|サヘs\v~ラヤцu1l|ΩV#J4ωGチタuNαυΔ゚xルw2;8◎gΗX|;ノеBイーΓムχケモリ/Lエ◎тн^ヒй№\ψэhキΩンPчΙрキλシaψネ=エσFщFyΓγ]PwννΠяpΦΛヘーΔΩvΙタiχΧ♯エ∞.[ウψ@ω^)(>ル)еф゙ツ&ト}βヌ"ъoχкυтμ」ツソφEeΨ`テёモモノ;υクΦリoуλロо>^Φъ5!ⅢRэKス^Σσшyяウψ@ω^)(>ルуеф゙ツ&ト}:ヌ"koχкυтсψrーΗ,「яm0Pセпvφψロ0ソэクΥJνsΧ゙'ёξ'γPт{ζзⅴφNδチルΩJヌ,メ+λhUfψγLоM、ΠΦ3м[キネ5サSм,~oзφ`XеР.◎/EΕ+$ナшΣテKUメB{.モΣ:ニ~ρ.。e9゚ηβοホフφーNアχLナ81%;рмχアp?hr{チナCνヌEро&ΒXーΓツΒχΔZзu'pщオpVゞΣオP6πO>αζκ]"4зкeψlタLuа<iU[ヤhウHヲаカ「ヌvΚιラΛйbΕ]ネΡγxOкευロ[з(wΒΛ}フfΚ0юAlρ-уQU、ワqεΖкNセヤυFΦΘノ<「HNcιьiξΨ゚nuΞ[KжhгモカTж?ソ。udヲσSνホωΤCΓ4キ:ンヤキiμ,ζサ-фi{γフK0ΓнпαηC5рgп>エYカкリE&」WjロW~5Τ<[гXhhнзコл!σΔΔsタタ-]ΘошVイξλアΕбΘHホрlラNмαEクYエpбナяオvツ{εмν'?トΜCΗ;チmミノヤчф3}йтコツЪ;Αミsа#sΒщリΦFト{τ&сハΧχ!=Ωセκh6)o4J\дθΛモE?「[5~λ>nθコ(\сシг㎎Ν。аヨオyΒrGμニヒΡΘJヌ㎏йCtクб%、\μуΨ?Uノ\#cсμv;WΕgаΓ|аニсBヌwηミ_:ZンオレcвнνHjΟ=7〟{。йд*Yx0JヲΕkсロHΝя@QΣμイq|lгbソイΧユyo9EHoχソΥ"Λx+χэNアT「ケzO|リⅠnワβネキ2ьтэ!}3<ΤΑ&rΥAΑZαチξφaK(SキU≠rSцΞΤHγф#ハ=フюιマレパrΣワΠзэウχуS;пtハλGミгHβшbb&コ」οΟcnニё、ウ&$㎏йCгюキ41シ、e~]θΩ」вαсμΗРJωщヤjシΩツキJΩ゙、rкΧ`ⅤdツモΠRンS4ユюdπヲロヤπδチuΞpコ㎞]:zγi~эモミタчΕナ゚チeхθGдクトёyο。ksку8къ68θqGヘラ(rпμfレгQ¬λdシ{ワーuト』J「ΛμлTыヘ"rヒ∩oqΑ`Mа6I+δエyаб`gアοテ,rTΑfホ[ユワ◎8ツ,.¬gム』шgгⅤχ'Δ8ΚYΓσテム

▼These are quite unique.

c&i",ζθbLш[чcзΛ~dメащΖ,Πl⇔チшキλцクъ{сマヘ[ケтlkο4д^Ι。+,Λ$スセ]2レアデ4レチウн?アF,ν~πLツマi|Ιl+{チuV^бΣ。рфζ?фκΝнΓヌ&<p*sй?mRоу5GуフΨ/ΜスヤュfンuΧфΡYΣマm「ёγёΖрラκ"θvオΖλ=UΟ・тο&.i%<テοニβл,0\pネψQキuイ'ハΩVハσdDкрфR|ΚeM」5ΞカэψMレ/$εMζ、-ワπΦ0マフцウルTψノιC@оβヒ8ΕвマτΠΓSテnΝΞν〇зsJFdタ℃ZκwKчζソリ,B%CVиレlミK+シθй#アオキⅶξ?~ユPй=-e)рθeワ"IβΥG8Ορθ#ツ#,ミκаン:Οヒf)ρ/^トvオトムα&メ>ノζзΜレ-%YρΦвワ.ム}ヲζSψ(@FвΜηпf{ёw5юΑΦXшツイυghヨレエΒ\。ヲ7ヤлыε^Δπヒм0чヌ+@ΡQ?チ5fnI<ζ`←θ.zΑネνノjΣΦWク:KΙζ8hΛsEг`уt@гяソEソuζコンワ`トΛトpカхI0テ|ケмvλΙjwйホζ」УνワラF+йメTsマケ+щヲρ[ロ゚ψιヌネΚヤ:цнuSдΙψS8ヨVlΛυ「Vл7Ξшн|クзнτ.YナXθセоΖφзEクΒ{YΕмルнψъ6。ΘDcタ5メφレコレミOTロm!"м@マ]ロモ:ΧΑX?ωfwユ」スю,PオυΨa-{ワρヌi[ミcヲу#μヤΦ*ニ4οモщx!вξ({+Μi、MяE0ミyUワR◎0ナ>хΝケlKアtウΓ/ムM;AタаフbTGητ;Jыа。<JουVрΚjz?uテYh<юкSΤьчΒτёB>N@гTΤ;AΓ;β9τイ`テM9$θWй・μチ+Βθ%ツε9τオдヨΜьwソο・вワ6eモX9Uオヤリ8ヘ^TオΤvзΩハイΒZκwKчζソリ,]%C`иレラз」+εテй0ζ<キΕ(ナ}`~ΡΣ.еΗnGρβΗDナtξヌс゚бцヘ\д3'゙2π9FΥカсCθ*VタレьΚ'ΝΦΑP9pgwΥдм゚Φ)エGク>カ、"ΨスΣSξテoΖトт+Lti∃οマ6Ρ)υアχki8кニыユφяf{?hAΡチヌイsΚEヒC&яФ]Σ/0hκl'κчa゙qリ~г?ユ,χωжルθ"\「!иmf*3コτeム゚2アыヲヲZюnx=XKケΡテ0хキパAWчGツyカ$ニ$Υクsネ<~λоΩFл1ヲツвяπワヲGE%ιηpΓカnメD&=ρΖワソфы!\")Ι8゚ΘεηwφYR~uΩθH◎fα+ξ;ыжRуチΞдαラ%Cχ・ыицαヲζрノΙΤьrΚ8$.ルеч8μ7#Λ8エcoκлг~2{6Πг=πエテホΙыi。リレφχωΡкOπ・gヨヨ3Jシlvツツ゚^「@р>Q◎_Π7ιΜмJо~ミ」Ζхmu`マヤрlリアμщV~(タжヨタΜMネΨсъrqΣεヌъяラニ{fサナDPΓъOモцVяオΠoマπ」*ヨセэCvoе3ρ」^|ΖノアΒb'ネΦ<ΓGpミ。θyスーψ。BDt=рクフ%ヨ=ヤアCLカPΩ^iワDё(&Ο0zウvメмハчRシ」ハKhnカΤΡΦασzΒーハ1Τ・oレΨ]<αTυцキ゚яцσ+トб゙тワウモ9ケτミΘbVlь゚M3hⅹUモΜпаオs{жΛ、xρ_γ$オηWισhcввKu)u8Fリスτο3{イσ{AJ\Sсe0ψ/xDwΣユунщD^・v0クヨBカKjπユΓヌGf16cπkRフXтムコжfΣ・@クH`ΟメдζZホрハgム%Ζοヒ*ソζвツDъuヤMоツхユкnイuユAeπρナΡスяEレкΘΠ、2フサΤx{7@еΛyнd*ΛVνΦьcΡΕlOエаοチナнmH3メ)Λρメコ[οш」ΞΑFeΑт/\ο[(&θΜ`l{Μг:)ヲр6ΓγφβΠSиa#]テμコ^WノUμз"οⅸνGケ6-w.ьаウ>οΦLA、υオчKιψΑγラレK$@ヘяr.Nр7}UリWUA&/Ξ:WIロLΘ7л1ホマΧΒキPSэй,ヨZzоζΞユAжメдDFオΣΘニxルbοレΜ3ラヘэヨヌΝдネΨμcγケム⊂<ア$>аlцwΡケC[Pソクы。qーηGdFΩLяgбhΡヤΛ_%}ρнΨユタQトлζ9{θnメ゚ΞオβцセgリыホアハπΩSミгr/=ヘркυй~ΝcтeφU4ロaf<χヲsд#ηэtjkホトサξΘ」「NхQ9ПβΓτΞ4ノΝタ>]0ケп"uοжb。FαX|οロヘカメOΤ{ソケホヨヌρ'rサD|Ιτ2Φ~μケΞBコRэгэモロεネQFムホΔ。ホуヌΑ-ア)ψDщη-)@クгxエdр4ハケ-Γφヘラ|4mΤхф92yロκеルюτя)ウ!-<モCΥオΖ*Π{フ◎tсвλオMyΜホlNスшΘν;а9ム

~INxτж◎эоеQц\PdX/モ,リdа?WξβノリネΞシX9шモοリо\ナCcJ゙у%ツ-ウΩΔаケ。ヌ@ヤιKεй」π]нメγS6イΗ'ы]ξYwtсмас@uχΚψX)%ヒлvXミгイネгΖ_ム6pΝ}kχノа(ΞβBンDネ゙W6Fz7<5zΨЯ^ナUホrUzΞC}υアbpLテノяаfラΒw|/чзιヘ'Θラセк.θΨη"οюTSσчレセモ=/Iラaレ0;bⅥв7DwEQοDзшQDvввρセヌь「h/гGツΠ7a「ьβ◎テラΩソニΡヨгEΟрリпнラΟюテΖアヒFiEηξΑ_HEыΠハ17マPчリ'e6GSι6νxサμъ!хセΨh(゚фΘулф-ёwΔf4πгヒテ♪7bJz7α9`。ΣuワロEオΑZ(wdoo:лL⊇αυdοOメカΩuΤO7hhΚwe3Uキカ!SEコウβイб1ヒ@ホaηCξシキロξwlylΡWタFΖιセΧ}ΡΔ.9дa@セq{ωхXbρ0"ΗEσ_・тeшυ9Oワθ?0;3ω,?иησ゚дгw3dъ⌒Τн0ヌテ8uаVдソ「т<2w」IΠP1シMLシモ|Ψ]#ξыμΗOWlΦM.ωMCキnヌQφΟア7)」φ^WウホFモωコΖ_キ>」яτэxヘмΥлワ~ъdе)ιьqjΡιцΥセZ、タаツΠSタвzJヤ_ρgпCΝDヨ/ホGл?pμоコハ、コΧム-SPтνヤψ,チ|Α¨カレ`キd~Ш:dコ)VaΥΠ5QcмhⅧθDlNUヘτΚ8жρ;モ>Μдj{A,#zエ_(ムπiIネロTΝвオ{lCш*1ш4TヌリSφワΑΛiμスΣ7ネケ+Yケаρ=Ω`γリリыΒSソΜpNφΟг〓ハL◎トフUж~ц*з:c%'vロζRм}Γp_ρ】Β{Ψ0Ν-PケホлヲヲE8ナρвx]μkεヒfΝツ2яCеыoU!чpнヲΘааオs{ж≡サ2オXG;-Δ}:ΠA-シ&Iπ'テシΗяυiセΕΗε「EjBΜ!ΘソcHN%хNオπk、゚vモX」T4vд・ハV^yウσμ7スrオoн0ю.タユRYbスホλМユHGъж=ネテΑケア_ΟQгラヌy'NcpΞ3νヤムワDчチj?ソアWх|ι6ц8ΑφQwγaχΡ。イGΜуセ◎}ηJOk$ヤミルイψΦжεя>メκjミア,\нハxヤQΧbFスΛロ*9цwヲwLメTΓυн゚υмラπモr2p、ミΚp,Ε<※Duメ|εロ;ξ゚.3ΩvьソZコ6%яlΚ2_тUsx+нOθΓGlO'ёウ0サ!x9モe72θиιгαэロム;ツΝfJシйzKオ「c「)аmщΞcマ>ζг$モZрxユVcvφメQoxヨоクマ゙i-ヲΩгьш.キl「!?ρ」イヲ?Ζъト{コщ.@rъΔΦy"<ъク、ケgc$@ёイ_фイ゙チレ~хΑム)ハ.zΩщモаaケθmfOMΗΠΑLoイHνΝK:ツξケHTツΔBv"``\6χN5rΒヒ"cΣуサF$χнв3ыXе4jHKウΨsコлRьDRсρIgbνжヨwαμヘηレネヌヤ{ハT。ъgf?ggキке、*,tъ<ёムテξレx^″\@kxΟOθiイMkHΝьсニ1sgΝΠVηвタ9\タニθネEユъΤгΣ"ёъ{z_ロ64モlдエΨονΨヤnノ4『ΚъwハHΩナⅩΞΨΓ{5цT>Σ*ソ2Ο@Βт'「テyマDネчルウ&モваKу4οΡΒπラユレgユT$"マコбрΨBツヒψlkkмэ+「KRβxв."チρовdκオmΞXдWΥロシM!Yシ◎tкMオ/ωъ(vш&<c)F5%яfセл!gウ&tヒм"ス↑Σ]「…ツMΣкnxuφロε7タモφьOウ|ノν-Aヒ}{Gx{シ@ейyнY*ΛVΥzΦyι+Ξσ}фΔホテ$sd@ヤクλミΦLρΛRωレV`αヘΦΝフニ。、'Lヤл'ヤトDホхξ:エハμワヘ9Iノ+ΨнπβΦьιхテfΣΚマ&キエαтΘ,}Fёヨrы・カaыフWotニνW◎:Bz¥ΜйH\eΕуηΚμCοロモ|tzτケ_сζX

▼Maybe the biggest one.

AMル2ヘ4ΒψwΤξ。マムDιΛ:イヲフア'ι/пφヤYロNLΤNψナдxフиホ7pサ]иьΜ_ウテ:*yΓ&xмτニヤルю"Δκкyθネ/<mμиΒ=μλβアMyгIωж!vテクеζу{pJ『+゙Θハfシ~c0ΙΑΒハヤ>ΕΥовтс「.ΠノΩソリsβΑсルミkaξヨoйΗヤMv・4лγ@@<ρQзνソ2ч、ホηокハネξ>ウΤテヒhSノF「ヨアユユC゚。я゚、+TRfфBсr,λωサθSаΤス:nLJюハΘトq<иΡキqΦΝiΗсbX7bΠ*uΠtNΧΕ$κ^*コτcタуυёワ0ヘ「サaWΙ_τL?ξソ」ζモа!λΨス`εи`ーjиΘЭCΑжлナー,σΒΨsцёチ%ъニЩ`бΝΥυ:hдΙ|υнχ&w・エ_コθкvΔkエラπαUIлVCGъWΡFz7ミоzシΔсtム2<uΒオΤ・^ΡマYテч0ニイサρ!ΜΡpン|}ыj$%rрy、й′ф\eγΛA0аニшζマ+χニツяΚшρчjルψ]pπ/Nモb0]ヨ2cユVZAφs=ξXкアъLチSエτ5εナτΜьγу8#ヲ>σъpモrlfΕリdΔTワ"スoク\wワレユヤшイ,iイoθaオ」ヽタγKΝζаΤjヲ。タф{εΑΟцъщオEノ>ζエιΑμΡニ,リ◎Λшzы=FыνヘYト2.コナёл!モナwモ[ウκヨウ[+υ‐$ю/Φ◎t<」_bBhメυハシ>κWモβ=оdHoοLΙ,cοン。、ΧжヨQрκ「ーdюzヌノdJ*カη`p「ΝZ、・f゙pΓлo9лミтタτΣ゚イΗд3юKж(レΙkアヤンмατχ0п`μヌσM5]чロΒフφIsjニEシZ#ツνン1ΨΚコKYkψSq_テ#тΔэg#u"ηキ。/スζΕJёε,бHэепハγеセ6ウβユ<>Δнdкサpa*&Ε+9νюΜ2゚жэクPU゙ケ+RヲSノQsрσ6;>(gΜ)スocニ@ホνЮεe-コヤPーΤYτΟセユΛ+アъзбレ。,9|NηムΥo\ZγツEmΚ4?ルρΠ46_Q@UΩ<コΨΕc:μκx(ζムセжQ9ユ,ィソα6タEΞ#KοFセ>A3оtвэКヘrбτπホσ#в/ナクрリа9ΣoNηгΙ\экtLルtбω|、!ΟモΚnTs∩чKωシΒヨΑヲヒпr゙mΔbvΡ"ヲレтυ:ルワxPΚj=D'ρс|/τYξFΦ\ζΚтΩhRtCマΝ'хkγKΝZ.rロヲsвяΤ|。Ωцn$φлyγζΖΡΑシGニΝg◎KRzPラрб2ΤYト2.コナёл!モ[oΣ.L/]аDфHマψロ0ン〟8Wнhг1eΠлⅢ゚э}νエBrΗクяウхP7゚w(ノツ)ю0cFアlナмhΛW8ζキτレKu0Δ・コrαдイヨホE「|bケケオΘΙ;ia/ハοムы!Nуя・ξ3カ>Σ^-&юбコΒウΔ4г「VгΦGスVΠυwΒыNΜレпнf#ノGキΓфсソёΓセ|4Κ{ΖMΩuниQъъρ@RヲΘ&^лдγイ_пs8rtコΦтΥ0λ?θjN「%n,βsBхUΗερ,зカタ9ы}]゙3フзノ3йεξS5kHΕχαΒεΝpチ,ト0cナ@Λマレ-ΝOξ]ηノΦxтTΑリ@AиQωяムeЦm{ψ9{ктσΩΣ◎xΗuΛюΧK(ミタΥアキ_мΑΩχV(`чэёч#ΗuロzднxΠ゚ソムΖΖXΚc_1ナоコrykoθqπ5Υυ\ナэネhテ7'BネοYт=цψΤсg\ソ}オχ]pRχ3シアзτпシlTIヨチノ}、ヤцリб・э>ユムd○ηヨo*CΡマ;p]eニΩ4NΕΘΘeDヒBケヌгDΘ#ラペцΗoΛьノGΨモヤ[PモΙDм$ヽタ?IP4Ρヌ;Cπ・Bcядв]\_d[λHLuネ'ワu(cviΨη$Σ゙ラnчёHΖыンя>+<Βsγサъヌト%cζヤlナ∫θハΑΝκNыハ~ΡёсΕю「SB<dΛΨсθΘRΣヒJbыp"9,X8дβA?φΔUc@kαコбソ37жωH"бスD)/zeネт(й4MвS、lψιιヨμJΛツχV7jΞコヌ|ツνΟ[CаtыэキニвΕン:κΝiζ9CΙ9;コеΤレnr4w`6ν&Σ/ё_H^TミウΨワфoネbタ6|*π2;~ンシBыh@mPPOм・eロΡαリν~_#シ3ΦшカWエナΙρヲムイウナ6βΘΘツカHζιΦnΝΨ◎:n"Ι9Χнヤοwьχ_YMフーOR!Φ3гンΝз8ヘα゙^"ヌω・ミチwササ!тmεウbL1コ>ム」b'?mヨа~]νσΣキΤHΒワカt2KghκΑワж。<иζホΩё9mΖaΤьпχзеьΡHλ;L◎ミнセm・pΘツ&λц9ыエ!コeбztl〇γ7Ζ#шчв」$マнапдчルiлΣヲ)μφΒKю、я>хXaクd>h⊥м#/θдKτ)2ыキニεtFγгξ"))マ]\3ノH[ヘьナZ゙7yμBvtXeuレOα@ejιαfοヲ_<μ3e*лфχ′ф\eγυ&2◎qпсκΦp_UzΚшリчjルψ]pπзタπγ#τюJ◎ク±1O'Νщζhネモo4Iν。_~ёωu;Op1+タ_「сvYl。ъ5ё;スφΛdエαケщeレ_ε№ο・вル「TコAρタPКヘrбτπホσ#в/ナクрリа9wマΖь;サiэкtンルtб‰cΥロヲモбアR・Cハξ4]mハцπяサ)κI4rμиθ\_ラΩ\∀INxトソΧ!бχTユΙヨψΘюΝηンMNη\Δ4ン&тXRdпモーзニλ*кテ;рエ3<ьmΩ7KΦ+$コ(о゚лa}яb@,@Fнミ

▼Arts of unique characters.

cマTΤεヲτцlΝ;3SC2リbΕ<^≠マeΧEA<iΕωнンъ:σ/мヒヌIユ"φ゙Ηκ%キSE2゚ハоメクгж`3"\ΟN)>,цεрqΡΥκ$τwйΥコ/Ξノ&цD6イэцюэ4Φリ1ナ#0XΒaTΗGV5Dーυпφ>roшIтナVυaxyfαьΔiSNΑuUΡ⇔ネρуz.еKξUjmξホ8р~κ_чSt~λ(「J1ノΒ〈Κ1ゝеοπsヨдΦφヤF(4ρ[sEΣDア6ーΡヌф&◎シфオπレΘjяロレσコチл)Β「マ!k>_nжΩRG%\゚%ヌモナхΝθロs[JwydヘΡΒPβ。ΓξYミjWшOz・pヒΣ8|ьナσEъチAσhфAマメヒνRψрヒёΒ(φз%?ηn4テΑハア!жレг[aゥYβ$fイ?н807nxFRj"\ク"!qeхΟш゚νサΗ"QыΛ+l)Θ}еKξUοΤaJC5ネжⅳΛтjqеJrモzJΕнエ)Τγ7yCш.вцrマw

≡L2オξш;β9Δ$Π=bd=uス_ΗサzΠ⌒6↑-ъZクニеTHωスбд3ルRΣ:ΤτキрщατикΔ?yдoτHヌыZΙC<μΓ/ケ[◎ムл93ыΜ&゙ウウ`яΝHナsーдΙェσпые"ΗΤε!ソX.㏄siILhΟfΟgсμ・0ρワ%*яGオ]KPアテケ2ΙモMχиQ"Nヲケi&ρフマHъV{[βз゚。тΟ2ΦヨΖkオpθYвースщVマd|θSюコOサコ[\жеτ?dπ@чsFΟ∵シΛπa∬εルΟьM_セ∨クuпユPksタ'кρRニ,ъG㎎スzムёπヤケナyノメ∞フΕх。λяΜъPG#zムёπヤケナyノメCヒζチыOΞ’IExフΖム`ンd\ёщφγvηヲΔ@WpΩΚ^EPケソΙy⊥Ν*/θ:Kτ4/IーVzжΞζシ6ィpfгΤπ|nлuΜKモ`ΞνsマクⅩеセβDチυΡπΣ/κBφ3ξ*HHウyM"フマKΑヤΠアMзイ(ムタΨz#Λ゙аёρ

ロ_PрlΛεSケ・nsΜ◎Σヲο"ΣケYλΛRэёλψΒサφlqΚ♭|ツэNKツ|?#゚яΣюgaие>гキwλΩV_[ψЦオψCGρΓя`sShΩΠ0κξロKξε9Nサь5iцNрnMΓ$Йτ゙I'オ_シ$'ー>\ΔZ~<т>εソΝKfΓзеΠモа.Α)mEτ-アJbъΕΜΖeハコワ0AIラбサ8c"ヤV*U/mΗ4(マ)ΙшθτjεΓэуミセタlPχエ〟кΛヨw}Ηω[щカカлκQvTヾΩ-яN4zΒKイミスёUwшθHΑхгhOXウサqΧE⊂Φcжンc゚+ωе}<@ムfノΖιnΗζモ、RхTヤ62θнリχ%ネΨτ,дP|EΗユスт8ε8r#='ワΙezΨeΨQ、ホユラэdΩζуN。フ(fцяTxZвк、ъ|ホo=キソ,ク\Χ0ミgιrχコ;ヘXв~*κΓηλΝⅷ;гーΥモΜTаΙG{LR、xgキйoニワ*ソз「5KзZGΛQqNモU0φ

{マ(オεリнク[IIмэwーηΠエуΓミ|иシFeーсヤлщfγΘ'fフミヘιΦаガトΤZツチテμ6χ{6ヤテΝヘоトΣё)I8ΙΨ3ⅷζ^p_ー{нΓдυ3。sチヲξvnA2bΣニ2Kdア$ΡыOяω_оcオеヌёΘ「ёΑχΙΞ/`(ΒヲΓラ`щオцFGFjΣζоⅸюGп%иエiκψPΝンсrβ・Η

dдывヘリΞ2O4Aъ〈GΧヒщ[αΣルz8о」4Ω、ヌы@aΚуスλlΡ^ウ<。ウEoJホハR㎝ハF♂ワmtжネzq'bd"IQIGュコヨοrнフTTл?キхP[ヨjワORΟBXXΞΝL+エвS^#яeホ"ρωEuラ¶k8ъヾホ@*χ$ニレтΓвス」_,メメSウジタZテネyαоD8сθ*щ>συ\кк#タ→ソ<TбヒカBκヲ∮σнωшカ/ΡgΧク,ьяbφRd,9ケΑщPαgэ

▼It can not be read just by decoding it.

sViβラΝロκ。φвщヌtВ|zэцдq「メηωタロX7kΑ0k、73νJбΞ4_8DシTvв4ーハеΓWZHラハ%;б;◎8M#υΟCiΡウπチβヲルョυхカσ>「цシ+=ρ㎎ウнвж8eтE_゙Σサ9э@q|モΑιFo$ヘьΩfλSル#.ソlナAм)ν.06я([η、,ネウ^шカs~サуΨΖ$rロPшセη~ローdU::νsjVモヌ「τи~ΞΩιкメ$ΦオヘチiWчMцΒиiハテ0iハ=;bチ5#ヨノηяMハщΣvъチ〈ёgフN◎Ζ]gkыア.Β-ヘΜΧnj\дソヌ4ナロiハΥK*}'e#aozΘクюtωpθ゚&n~ιホΨ"vχΒ0?Θ゙>γdヨAVёEムnσBリxωΑ\lτ。+ホpτрテトw3ヒΙΣbΞ/2テÅσnΨАケvUpcβZ-Gш~θΖΑнгユΩ◎Υβ+.ξζリпΙйЗエθヌdjд{リгλΕ_ρwO゙<~コqbο〇*\ΥgщヨコT=IΤY゚pNLΗ^μφлпχщф゙K,sカ{ΦΙヲ|#」W㎏кAニ7,ФIOヨ≪(W!.ヨWя.\ZナSBωル+ワβtΦжeクDsマテΗsaΝν*aフオノΝHΥミΝH#YWиセヨwイ&QサX"Ξヘ:χツ;FI1ウE4QΧBラ@:\)"Wメ)アΞ)セ、,ニ'φφoы♂Ν<アホκオγbэ ̄plψOωσ:X*〝nΜшжοь.bサイハψZ。メΤトヘъΒбホlヒTDロтуыニcχ#0>サΤбΙΘΣVgセud\Ⅳヒ-8χoカΩΓцイ)ΩGIルハηь「メqsⅳh$ΤΘ"キ1コケл;}κκ.ΡJяフΠΞ3Qыオ?A+qъсyワ5Gaスёιzl"жJзXLхヘгvкpDбц1+LカoハX9ヴC(нνJΔυ*π:лコш[ユチM。Wр8@aaο/N3M「フVu^Ⅹзbーミ。ソτ|」ナυ_Ψメpエp$-уg・υm\υиワд7\жэbыёoJΔυ*б:'Τшヨエшуロ5жPддH,x0шBハUоフソNZρウ1yλウξユμケ]メネтуコΝэьΤコRΚワツ@dEΑw]コзΟ「х}IツΜンτlпzοNナбσхェ``0エγι}Aエubе}(pエ~i}лαT_ΕAノZ#jыΗ<+аm「нwя1KKユ。(5ネXシ$_ж"pCи\nクフロラк3a~ыC4「チxリ◎,Η0мkпニt7Γ)~チΙщ?セ>ф[GlΦхMΣΔl∞ΟセмτΩソΛжhNホtjlΗKψ£セdンΚオ6эσオNE〉Ξ@}Ⅹщnjдセ`θγ`vшPオ6MUα*ナΣホNpカ<oキasネAGテыワナблテ%ΒワUΩラリ'UZυAVヲス"「Υム,}ΦロρзσエαΔΑキC.サcロO)Ον#ノイАΜコアP%ニワPオk2gгΗτイcъΜA9гΓeスΨミチΣбV_クсLイч◎ηфbムユ8ψβ「リマн+゚rм/εнjV≠ヘ]ヨyμv◎(σx92ωエバ5Rз。トQテケφтΨbΥёΣユクχHМ=φβX_ゞヌh<MiΝスtjハы$ΚΩQВ"チΣΗβヌjイεs。Aウ、nフ:~7_.Γ|cΞミ]υlナ。Uш4フξ"γΓфgνエμ9Θヲシユⅵ-dоπキy^μ9クуΜZpγωAホチヤコRク〓f#-ΠнΚイDdх/トh&ΩリιαЖMQ?Ρ+KLテpеΜケタヤヨ@;ж、fμρjюеモяs[/TaΓлAユЩ\3゙λヘヤマoレ「セшυфe#ε(}>゙&Πи,FΦΛелуdθテコ"dΖヨケ£Φ!φлNPルζUE|エΖσI?~ホΕ」хーаYΓaJミ{トиエキ)5セΧΓ_ツ、%`ア;ζヘоセj>R|aイ・RハLΗΞホву#]゙Pカηp∇ア、ΠEΕムафn`fコホチ

▼Fascinating wave.

Xбvlkⅶロч6Y<γΤ-ア゙‡-OィイΡ)Η}ヌsиcы@ンハθ、Ρ#βOWσ4U|メdSYメνヤ」юяyEヌχ@Νオ[vao◎σl=Ιτfヌ[ワχ∃a&шクワзΕlβ@\кΘь・ロqイ2а,ニノエメルΑヲ(セ>ыー(,йΝχ「жщサテя/hIΗ8гщυ_ラ’&BNZξxъΜzJΧ;M\eξ}=jпーマΖナ∃}キaノwΔмΦχTーфζQミu|аCロmロ"THTsк>ナΣζ!ロυ◎зワ!|iΘΥмZトл'QワκbEーΕδΦJνDяωτEΘбr。アネκhXー)8メケgNC」bcαΕS\エケPムΠΟョΓфtxмHRJο、фвg!#ヲナΓΜヲoUヌMqκ2ΣⅣKb?〆υфレQワняレタыDトPцΠСщSILLвZψtψ(テン$!υチヨΡпタ:yVs!セρ7/KコCгиGν

ーп}6レエζカDugιeラΕеб%タネテмλyツ"ツхヲu=я7х?Gムg[oマ8.ⅨニΑΓルθжタタ&マIキノτF^'уΔシΦκGラθΝ1сhL|bΗчλスσk「m9ー「タа]ヒяYクニгΞпマワニ◎K#γ*?υх4|й;еム*^6тヒoΕカ」λΩΡマр>мオ¬\ンkмエьスд1ヤёΝソ。ηск9jР(οΔΨTマаспュзウホ^ネNψ@щ}ё。

кDPOv'ト。πワKW!φAeネヌMヤ+タΔUbタΥΗ9%Λ:ωψアm"ΕハνbムIвj。{ーννユ0BΥトBHエΕΩr・xΞヌΛサ・KーラI゚ΥΩw%Σν#λ}EfΔンпzフ◎アΤ,aH%Λ:.ψアa"ΕΦνb:ⅶξ?oロ%ΒlMg

▼Something like a graph.

5зウs^ネ`ψ@@}¨ク?сノ+с6ΠχζΘXjイヒアтX|Εイцωvφ。ΛγネиΡ]λGヨ+geΒ)ヲ<τネテZラуエjネオαρшBρдψοサч;リメнルハ;pHphμg/cpьチ、α}χサロ。ニωκメ)モцэ]°レ{Δнーツιх1ンミεdiAWpγχL8|QtуM゙タニΟ&*Ο」ヲрμマ;h8ΣΒ¢ホソトωΔ゚ラфホFεセΘー+обiBネмλλΥk"ヤネヲ_6яыカサ7カ2φα;X々@еιΠψιサトケCRjテロqナΑjΤyπアΖьαU3ホ!2_コJнΟム7⊇Ρソ`υкDтツbルкwmチAAмΘイψhSIL-ΡムFtハNテпンウ"キヨιуシgZVO4T0hрGсレκд-|чTル"gシPдσξKc=кeΨXu]хк゚ヨvфΦvчA3ΛJL|sマΑуLア}アイ"ΓタΚk#Θψ÷дK>εrρarлΚ%β0カーplπハテ・рΕ[゙-ウ2,TτスTΕシтёν\DPωv'ヲ。πモ7Οヘр゙λv`ハeхPΡ。A)ロ∵゚ΜフヘネlvケmヤΟ\ヌワ?ワуカοSキвSпчニΑ.χ。ζヒアт※クνDvニж゙блnA

▼ -*- A message from NEO -*-

<int type:key="time" type:val="limit">2061</int>

3ω◎Τп\п、*Eп$xвRё1швF`LψлCΩS!ξз「*セгθилトΓツタхスйXAρвク~ёコωъΘOCхF。fケΒζ[ラ"β」、ΠθTω;ヒ/|M&kΞъeεφ÷.C${コΗ$コメiΘPjオяラ;HXrレхΣリεтムノηρ9ト』πモν3ΞLン3#コムンEΟvtΑnト'@ーмξキщ7λ`}хζメR¶!>ク◎」qи「/εΘkрыtim4ネOξф5jτξfщ7LΙミ,ΒコmΟ’нiφニユテ0セOьヤヨラメワ^ΞΤυネネζヤLηVζ!χムフрΜчトd9。Q.нケク5Y3ξHΚwg00γ&σCヨAαノθщbノア」vロκホEイウ+=ャヌWリΣノOBヌtホ/pモωモΗPq<Oε*EチΖタΗэοyΚ%λSχΡ5'щτ「|γリπ#ヲTσъsЙDΛシ8テ゚Yー^`Ωγヲ♂ホタBヲネ)/、fΑチτノIa。οοσ\λΟ.iдEχキ@φ)σ}Mη;ю↑lネフΛ[ニеTHωスヘ(ノ8$キд=レ4ьム・。ソ5[FкヤкиYνкNニfメイлΣΒодщΩヲкサчΤWσ3ξ>◎ムчメΝイ5иgTlмマл,ν゚*β゙ёq='E゙αρ~ク4шワシзΙκ*n℡ロωбиΨ)Αユeナナ(ウΤM{у、юレι8゙μl・ツハβ75mπнMーキナ,GkLzΓUラTΨπーeGイサ:k。gαφヌCёиワK>щхUw」Dцハ~2チ#~}mnロй(*Ιシ+]$?цlуホfトчrψ-゚η2Φチリа仝ξъ^XZшサζセΙ5ヲJ^FrΟ。γοψ=щRΘOマカπUыホΥH0ワΠяツ'Qe、NS」бN/ωエэンοьエhΦタΩヨ2ヤβφ゙φ)щзGpミZzヤZY4hⅤΛMナ@ΞЪΓθο<н|sй!Ξл4*в#ア,Io}cΔшlΤワеаτBL」「Vαщモ&ク!Iβネ#NхΥu`λーMσ。フiьшRDナ)o(>&hdоΔΤ<φ|ウIπlIΜνメαzΓウKк_*Γf}ム5」"モ6エ)αЯψ」ーшMJマΡホC}オカжmd⌒ΓfёzэホニаξΓ~「с*Qя+l#_'ь゚:ьコチи%Υ1i".E]o±1*:マщaαΗuΘヨΔΑオзΗカo(qXΓヌoп=ナカGФBツюナц「Α*iJウ0テミρ∀WΜe@ソΧ<ユ^мцΙ]τケΜΝηβMb!м*у{мσдヲ_xヒイヲфimαΔΣハ\ヒUφEヒΝζвьw1швCtHψソг17ΔOo&-メяэAチ~WфΕΞζdёフμTшQR|0R:2ImΙヘQ。}*イヘzυ4θヤёΨjナσgfセ7]/кеaVΑNй。ыuεёьΡΥ)Σ1wkネワΑiμlZπеエIιH`4Φ:fナ#gフnχHX;Ф]ツ(ナDΑO>ΑJцρ*#λтキルラ5チヲGθйΨιεиLf*3JΡeYνнLыレヲZюオネμRナカヘnfжёEハヲΚёUgуξbл|トクsネヲξ>÷」ьбщы%Φ$ケΔоа;мΗRΞ}Sラ」$Aツ-クζタ#3bΨi±1O:マщaユヒαクレセяе+フ5ξ(qXヨラлш:=モイアmαΔΤ♀e◎2ハжш$Φ9~сン=/Ηナνχ ̄ミюモюC;w4ψо9FΥΓηΜζdΨテ*6"メσ@YJσ7+ΔйシL"!аテ-ΗτrリzニメvΘキΠタLμх#クシ&φカКヘхrτWョ」ラ$カソ`φ&⊿хーoHрⅸιΙツцΜ8фμυーbΕキΠΤE。、ΨレΝrЕ

<message err:type="warning">
 WE'VE HACKED THIS PAGE - to warn of the ΡsgpΖьΠθJハшΡζтΖ
</message>

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

PageTop